REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WSPIERAM ROZWOJ PL"

obowiązujący od 01.11.2016 r.

§ I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.wspieramrozwoj.pl.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.wspieramrozwoj.pl, prowadzony jest przez Green Dart Media Tomasz Dziewulski z siedzibą w Biskupicach pod adresem Biskupice 29a, NIP: 1251393865, REGON: 146037487, prowadzoną w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. 
Dane kontaktowe:
Green Dart Media Tomasz Dziewulski 
Biskupice 29a
05-840 Brwinów
Adres poczty elektronicznej: sklep@wspieramrozwoj.pl.
Numer telefonu: 
888 688 096

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego WSPIERAM ROZWOJ PL;

Klient hurtowy – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia hurtowego w ramach Sklepu internetowego WSPIERAM ROZWOJ PL bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Celem uzyskania statusu Klienta hurtowego konieczne jest poinformowanie WSPIERAM ROZWOJ PL drogą elektroniczną na adres sklep@wspieramrozwoj.pl o chęci uzyskania statusu Klienta hurtowego. Klient hurtowy dokonujący dalszej odsprzedaży prowadzonej zwłaszcza dla konsumentów detalicznych, zobowiązany jest do właściwego oznaczenia zamówionych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Cena towaru w dalszej odsprzedaży przez Klienta hurtowego nie powinna być niższa od ceny towaru w Sklepie internetowym sklep.wspieramrozwoj.pl. W przypadku obniżki (promocja/wyprzedaż) cen regularnych towarów w Sklepie internetowym sklep.wspieramrozwoj.pl Klient hurtowy ma prawo również dokonać zmiany poziomu cen towarów z zastosowaniem cen minimalnych jak w Sklepie internetowym sklep.wspieramrozwoj.pl. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z WSPIERAM ROZWOJ PL niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego WSPIERAM ROZWOJ PL;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.wspieramrozwoj.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez WSPIERAM ROZWOJ PL;

WSPIERAM ROZWOJ PL – Green Dart Media Tomasz Dziewulski z siedzibą w gminie Brwinów pod adresem Biskupice 29a, NIP: 1251393865, REGON: 146037487;

Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Green Dart Media Tomasz Dziewulski z siedzibą w gminie Brwinów pod adresem Biskupice 29a, NIP: 1251393865, REGON: 146037487, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Zamówienie hurtowe – oświadczenie woli Klienta hurtowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 1 000,00 zł netto (słownie: tysiąc złotych). Towary nabyte w ramach Zamówienia hurtowego nie podlegają zwrotom i wymianom. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Zamówień hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące Zamówień.

Zamówienie Pre-Order (Przedsprzedaż) – zamówienie przedpremierowe (przedsprzedaż) dotyczyć może każdego Towaru. Zamówienia Pre-Order składane są z wyprzedzeniem na Towar jeszcze niedostępny. W opisie takiego Towaru widnieje informacja z dokładną datą realizacji i wysyłki takiego zamówienia. Zamówienia Pre-Order są realizowane niezależnie, w terminie określonym każdorazowo w opisie danego Zamówienia i nie podlegają formie płatności "za pobraniem".

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sklep.wspieramrozwoj.pl/regulamin-sklepu/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ II. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie WSPIERAM ROZWOJ PL za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wspieramrozwoj.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy WSPIERAM ROZWOJ PL wskazany w pkt. 3. § I. Regulaminu, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

WSPIERAM ROZWOJ PL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez WSPIERAM ROZWOJ PL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię WSPIERAM ROZWOJ PL.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody WSPIERAM ROZWOJ PL.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla WSPIERAM ROZWOJ PL;

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklep.wspieramrozwoj.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

przedmiotu zamówienia;

jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;

wybranej metody płatności;

wybranego sposobu dostawy;

czasu dostawy.

Minimalne Zamówienie hurtowe, które będzie przyjęte do realizacji przez WSPIERAM ROZWOJ PL wynosi 1 000,00 zł netto (słownie: tysiąc złotych).

Wszystkie zamówienia hurtowe wymagają przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z WSPIERAM ROZWOJ PL Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ IV. Dostawa

Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub za pośrednictwem firmy In Post Sp. z o.o. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się pod adresem: http://wspieramrozwoj.pl/cennik-i-dostepne-formy-dostawy/. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego opłacenia, z wyjątkiem Zamówień Pre-Order.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sklep.wspieramrozwoj.pl/regulamin-sklepu/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar rachunku lub faktury.

§ V. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatku VAT, ze względu na zwolnienie z obowiązku jego uiszczania przez WSPIERAM ROZWOJ PL.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

Klient DETALICZNY: przelewem na numer konta bankowego Idea Bank, Oddział w Warszawie: 92 1950 0001 2006 0502 6685 0003
Dane do przelewu: 
Green Dart Media Tomasz Dziewulski 
Biskupice 29a 
05-840 Brwinów;

Klient HURTOWY: przelewem na numer konta bankowego Idea Bank, Oddział w Warszawie: 92 1950 0001 2006 0502 6685 0003
Dane do przelewu:
Green Dart Media Tomasz Dzi
ewulski
Biskupice 29a
05-840 Brwinów; 
W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia/faktury oraz imię i nazwisko osoby (nazwa firmy) składającej zamówienie.

płatnością w systemie Przelewy24 lub Paypal.com (systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych);

kartą płatniczą poprzez system Przelewy24;

gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy lub kurierowi przy dostawie "za pobraniem".

Klient winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

Klient hurtowy winien opłacić zakupiony towar/towary w formie przedpłaty za towar, chyba, że strony umowy postanowią inaczej;

§ VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując WSPIERAM ROZWOJ PL o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres WSPIERAM ROZWOJ PL, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. WSPIERAM ROZWOJ PL poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1. § VI.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uwaje się za niezaważną. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim WSPIERAM ROZWOJ PL przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował WSPIERAM ROZWOJ PL o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres WSPIERAM ROZWOJ PL określony w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu.

Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy WSPIERAM ROZWOJ PL niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez WSPIERAM ROZWOJ PL, WSPIERAM ROZWOJ PL nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez WSPIERAM ROZWOJ PL przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

WSPIERAM ROZWOJ PL może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ VII. Reklamacje zakupionych Towarów

WSPIERAM ROZWOJ PL jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. WSPIERAM ROZWOJ PL ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.

Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. WSPIERAM ROZWOJ PL nie wymaga od Klienta dowodu zakupu towaru.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt WSPIERAM ROZWOJ PL dostarczyć wadliwy towar na adres WSPIERAM ROZWOJ PL wskazany w pkt. 3. § I niniejszego Regulaminu.

WSPIERAM ROZWOJ PL rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

WSPIERAM ROZWOJ PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WSPIERAM ROZWOJ PL wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@wspieramrozwoj.pl.

Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

WSPIERAM ROZWOJ PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z WSPIERAM ROZWOJ PL.

§ X. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

Załącznik nr 3 – Zgłoszenie reklamacji.

WSPIERAM ROZWOJ PL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez WSPIERAM ROZWOJ PL, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.